O pyramidách

Člověk se bojí času a čas se bojí pyramid.
(Arabské přísloví)

 

Pyramidy jsou pravděpodobně jedním z nejzáhadnějších útvarů na naší planetě a možná nejen na ní. Tato tělesa ve tvaru čtyřbokého jehlanu se vyskytují v nejrůznějších formách na celé Zemi. Jak přišlo lidstvo k  informacím o jejich působení se neví a  vedou se o tom mnohé dohady.

Dokonalý tvar pyramid v Gíze přiměl mnohé ke zkoumání  toků energií v jejich okolí. Mnoho odborníků se přiklání k názoru, že pyramidy jsou akumulátory a transformátory kosmické energie. Základem nauky o vlivu pyramid (pyramidologie) je teorie, že uvnitř pyramidy se koncentruje a transformuje kosmická energie, která má v literatuře různé názvy - ód, orgon, prána aj.  Tato energie v pyramidě rezonuje s energií vyzařovanou Zemí a část takto přetransformované energie pak pyramida vyzařuje do okolí. Tuto energii někteří autoři nazývají pyrén.  Je lhostejno, zda se jedná o stavbu masivní (jakou stavba v Gíze opravdu je), ale je důležité zachování úhlů pyramidy a poměru základny k výšce tak, aby výsledkem bylo  Ludolfovo číslo 3,14 a správná orientace stěn pyramidy vůči světovým stranám. O těchto parametrech se vedou také mnohé diskuze, nicméně „klasický“ tvar pyramid v Gíze se pro jejich fyzikální i ezoterické působení  využívá nejčastěji.

Vlivem působení pyramidy vzniká chráněný prostor, který je přímo závislý na velikosti pyramidy. Vyššího účinku lze docílit pomocí soustavy pyramid – zase si  můžeme vzít inspiraci u egyptských pyramid

 Již v sedmdesátých letech jsme nevěřícně kroutili hlavou nad tím, jak pyramida dovede brousit žiletky, dobíjet baterie, šetřit pohonné hmoty atd. Zde je zase vidět, jak lidé rychle zapomínají na něco, co kdysi skvěle fungovalo, co je ověřeno staletími.

          Esoterní číselný význam pyramid navazuje na tajemství  Čtyř, čísla živlů a uskutečnění hmotného života, východiska mentálního zdokonalení člověka magií. Pyramida je pantaklem praktické magie, neboť živly Čtyř mají být zjemněny božským číslem Tří, aby tak byly usměrněny k vítězství Sedmice. Svědčí o tom i fakt, že základna symbolizuje zemi, výška vzdálenost ke slunci, jest symbolem cesty k zušlechtění, neboť symbol Nejvyšší Bytosti bylo slunce. Čtyři trojúhelníky bočných stěn tvoří svými úhly číslo Dvanáct, počet zodiakálních znamení, bratří Růže a Kříže, apoštolů a jmenovitě světotvorného plánu. Tyto pozoruhodné znalosti starých Egypťanů, jež musí překvapit každého, kdo se nenaučil ještě dívati na starověké kultury jinak, než z povýšeného hlediska dnešní doby, potvrdil i nález Champollionův, který objevil v hrobě jednoho z Ramsů tabulky astrologických domů s výpočty tak přesnými, že astronomická a matematická věda XX. století nenalezla v nich jediné chyby, kterou by byla s to opraviti. Při posuzování celé řady zachovaných staroegyptských horoskopů bylo zjištěno, že Egypťané znali vztah dvanácti zvířetníkových znamení s jednotlivými částmi těla a počítali svoje horoskopy hlavně na základě sekundárních čili lunárních direkcí.

     Pyramidy jsou obrovským magickým pantaklem. Jsou pantaklem Herma anebo Merkura, to jest magie, jež ztělesňuje svoje díla metafysikou spočívající ve znalosti přírody. Tato magie učí, že trojnost ovládá čtveřici tak, že idea se projevuje znamením, duch hmotou a rozum praksí. Celek pak tvoří uskutečnění Velikého Díla. Pečeť Hermova obsahuje v sobě také prvky stavby pyramidy:  spojuje v sobě vlastnosti sedmice, vyjadřuje svým hieroglyfem podstatu a zákon proměn universální podstaty, kvadraturu kruhu, Kámen filosofů. Kabbalisticky čtyři trojúhelníkové strany odpovídají sefirám Keter, Binah, Chocmah a Tiferet, zatím co základnu tvoří Jesod; promítne-li se základna v šestistrannou krychli, tvoří její strany sefiry Gedulah, Hod, Geburah, Malkuth, Necah a Jesod. A číslo vítězství a Velikého Díla, Sedmice jest číslem stability, dokonalé práce v přírodě a jistě jen proto praví Genese biblická, že sedmého dne Bůh odpočinul.

     Zatím však Egypt bude chápán jen nemnohými a většině zůstane jeho esoterismus vázán na moskyta, jenž přináší smrt rušitelům jeho spánku. Ten, kdo zapomněl na odkaz Horův, bude vždy cizincem nejen v Evropě, ale i ve světě ideálů, evokujících nádheru života.

     Vody Nilu nezrcadlí již odrazy staroegyptských chrámů snad jen proto, aby jejich tajemství odrazila se v duších těch, kteří u svatých proudů budou hledati mír své slávy, a pochopí slova, jež tolikráte byla vyřčena a tolikráte nepochopena vůdci národů, hledajících svůj cíl v světélkách nad bažinami, slova ztracená, která nyní dovedou pochopit jen ti, jichž čelo jest obráceno k světlům nebeským a která dodnes dovedou zjevit hrady pozemských ideálů a dávají tušit daleké přístavy věčnosti!

(použity texty mystika a badatele Jana Kefera)           

Energie pyramidy

Naše Země se nachází pod stálým vlivem dvou protichůdných sil: podzemní a kosmické. Tyto síly spolu působí, udržují rovnováhu, harmonii a život na Zemi. Když dojde k poruše této rovnováhy, stávají se nevysvětlitelné příhody a lidé častěji umírají na různé nemoci. Pyramida má schopnost obě tyto síly koncentrovat a umožňuje jejich ovládání. Uvádí se, že model pyramidy, představující zmenšeninu Cheopsovy pyramidy při zachování jejích základních parametrů, je prý v současnosti jedním z mála zařízení, umožňující skutečnou likvidaci škodlivého zemského záření v našich obydlích. Kromě jiného je dokázáno, že zvětšením velikosti modelu pyramidy narůstá energie záření. To znamená, že dosah účinků pyramidy je závislý na jejích geometrických rozměrech.

Nebudeme se zabývat pyramidami s úhlem mezi základnou a stěnami pyramidy menším než má Cheopsova pyramida. Taková pyramida emituje silnější záření, které může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné. Ostrý úhel pyramidy prý otvírá astrální vidění, ale silně mumifikuje.

V každém modelu pyramidy, i v tom malém, spolu působí tři druhy energie:

Energie elektrická – emitovaná vrcholem

Energie magnetická – vyzařovaná bočními stěnami

Energie mentální – tzv. faktor pointinga, polarizovaný na „zeleno“, s mumifikačním účinkem

Díky tomu, že pyramida má optimální proporce, shromažďuje ve svých útrobách životní energii pocházející z hloubky Země a okolního prostoru. Energie v pyramidě proudí směrem od její základny k vrcholu formou vln o délkách odpovídajících devíti základním barvám vesmíru. Pyramida tuto energii současně emituje (vyzařuje) stěnami do nitra ve všech směrech. Uvedená energie velmi blahodárně působí na člověka a jeho prostředí. Mluvíme o takzvané pyramidální energii, která má různé využití. Může posilovat organizmus, zvětšovat vitalitu, omlazovat, léčit lidi, zvířata a pomáhat rostlinám v jejich růstu, zmírňovat bolesti, urychlovat hojení ran, pohmožděnin a popálenin, umožnit zdravé sny, neutralizovat negativní záření vodních toků (geopatogenní zóny), energetizovat potraviny, nápoje a vodu pro pití i zalévání na zahrádce, ošetřovat těla a kultury rostlin. Jak, to si ukážeme později.

Energie vyzařovaná z modelů pyramid může působit na živé organizmy pozitivně, v některých případech však také i negativně.

/ TAJEMNÉ PYRAMIDY VE SLUŽBÁCH ČLOVĚKA – Rady pro využití pyramidální energie v našem životě, autor Ing.Jaroslav Hanus, nakladatelství PRAGMA, 2001, str.14 – 15/.

Vydali o tom zprávu dokonce zprávu, že zatímco kontrolní vzorky mimo pyramidu zplesnivěly a zkysly, v pyramidě se až po šesti týdnech změnily v krémovitou substanci podobnou jogurtu, na níž se neobjevila žádná plíseň. Jejich pokusy se prováděly s rajčaty, hrozny, vejci , masem, játry, rybami, svíčkovou,.... Začali dělat pokusy i s řeznými ranami, popáleninami, modřinami těch lidí, kteří strávili čas v některém modelu pyramidy. V pyramidě se ulevilo i těm, kteří měli bolesti zubů, hlavy, křeče, revmatické bolesti,.......

Všichni popisovali mravenčení, teplo. Lidé si i chválili zdravější spánek, zvýšenou vitalitu, i zlepšení zdravotního stavu.
Pokusy Schula, Pettita potvrdily výzkumy Borise Vernera, ředitele výzkumného střediska pyramid v Washingtonu D,C.. Podobnými výzkumy se zabývali i Bill Kerrell, Kathy Gogginová.
Někteří vědci považují za možné, že příčinou těchto sil v pyramidách je tok energie, změna v ionizaci či elektromagnetická síla. Vědci nyní prověřují teorie o tom, že tvar pyramidy vytváří zvýšené energetické pole, což mění průměrnou rychlost fyzikálních, chemických a biologických procesů.

Teorie vyzařování energie říká, že energie vyzařovaná pyramidou se soustřeďuje ve všech pěti vrcholech pyramidy, a tak vytváří paprsky, které se znovu spojují ve fokálním bodě, zvaném královská komnata, nacházejícím se v jedné třetině mezi základnou a vrcholem. Největší účinky má pyramida, jejíž stěny svírají s podstavou úhel 51°51´ a je-li orientována stěnami na světové strany. Na materiálu až tak nezáleží, ale nejvíce se osvědčily pyramidy z měděných trubiček. Zvláštní tvar pyramidy a její správné nasměrování podle světových stran způsobuje, že objekty umístěné v pyramidě vyzařují energii, která z pyramidy nevychází, ale odráží se od vrcholů a tak mění molekulární strukturu objektů.

Země je obklopena a proniknuta silným elektromagnetickým silovým polem. Toto silové pole má dnes měřitelné vlastnosti. Navíc existují ještě velmi početné, extrémně jemné a diferencované oscilační oblasti, které silně působí zvláště na živé tvory. Ničením životního prostředí vznikají negativní oscilace, které člověku škodí, což způsobuje degeneraci a vývoj nesprávným směrem. Přirozené kosmické a biomagnetické oscilace na Zemi se budou i nadále měnit, což bude mít pro člověka negativní dopad. Bude přibývat nervových chorob u přecitlivělých lidí,  nebezpečí rakoviny, degenerace buněk, křeče všeho druhu, nervozita. Ve zvýšené míře se budou projevovat všechny nemoce související s okyselováním organismu. Energetické pole pyramidy má schopnost dát biomagnetické oscilace do rovnováhy, takže síly pyramidy působí proti projevům chorob. Známý je též velmi  uklidňující účinek na stresované a nervózní lidi. Kdo se cítí vyčerpaný, už po několika minutách pociťuje obnovující a oživující účinek. V mnoha případech se tímto způsobem odstranily deprese. Toto působení  můžeme potvrdit z vlastní zkušenosti a pocítili jsme ho nejen my už při stavbě naší pyramidy.

Jak tedy vlastně pyramida působí ?

 Existuje několik základních hypotéz.

 Magnetické pole

    Mnoha pokusy bylo dokázáno, že uvnitř pyramidy se vyskytuje magnetická energie, neboť pozitivních výsledků bylo dosaženo orientováním pyramidy na  magnetický sever, shodný s magnetickými póly Země.Tato magnetická energie rozkmitává endokrinní žlázy, které produkují  hormony.

Éterický vír

    Kolem nás existuje látka nazývaná „ éter“, která ve vesmíru vše prostupuje a spojuje. Tvar pyramidy je svým způsobem katalyzátorem vytvářející vír tohoto éteru. A právě tento vír objasňuje podivné jevy spojené s pyramidou.

 Vesmírná čočka

    Podle odborníků  není pyramida pouze akumulátorem  energie, ale také vesmírným modifikátorem těch samých energií. Tvar pyramidy soustřeďuje energii obdobným způsobem jako optická čočka. Tento vesmírný svazek paprsků vyvolává účinky zjištěné v pyramidě.

 Vyzařování energie

    Každé těleso vyzařuje energii. Teorie vyzařování energie říká, že energie vyzařovaná pyramidou se soustřeďuje ve všech pěti vrcholech pyramidy, čímž vytváří paprsky, které se znovu spojují ve fokálním bodě, zvaném královská komora, nacházejícím se přibližně v 1/3 mezi základnou a vrcholem.

 Mikrovlnná anténa

    Pyramida účinkuje jako rezonující  mikrovlnná anténa , která je schopna  soustředit energie z kosmu.. Tato soustředěná energie působí na  molekuly nebo krystalové struktury hmoty, umístěné  v dosahu této soustředěné energie. Některé dokonce  vyrovnávají tuto soustředěnou energii na energii laserového paprsku, ačkoliv mají odlišnou frekvenci a sílu účinku.

 

Pyramidy ať už ty egyptské nebo jejich modely v mnoha menších rozměrech jsou tvarovými zářiči. Energie pyramid má však řadu zvláštních vlastností. Pyramidy dokážou svým působením zasahovat přímo do struktury hmoty a ovlivňují mnoho chemických, biologických a jiných dějů. Tyto skutečnosti vedly českého badatele Karla Drbala k řadě experimentů a výsledkem byl patent číslo 9130459, který mu byl udělen r.1959. Předmětem patentu je ostřič holicích čepelek. Karel Drbal si povšiml, že umístí-li pod malý model pyramidy holící čepelku, která už byla použitím otupena, druhý den je opět ostrá. Proč, to nevěděl (a to byl také důvod, proč se patentovací jednání táhlo řadu let - k přihlášce patentu chybělo přesné zdůvodnění). Karel Drbal však učinil velice důležitý závěr svých experimentů: "Existuje vnitřní vztah mezi tvarem prostoru a v něm probíhajícími fyzikálními, chemickými a biologickými procesy a to v tom smyslu, že vhodnou formou tvaru prostoru se tyto procesy dají urychlit nebo zpomalit". Dnes se dodává, že funkce pyramidy je závislá i na magnetickém poli Země a asi zde působí i jiné faktory, které zatím jen tušíme.

S modely pyramid bylo uskutečněno množství pokusů, ostření holících čepelek je jen jeden z mnoha výsledných efektů. Pyramidy umožňují mumifikovat mrtvá těla živočichů, konzervují potraviny, odrušují geopatogenní zóny, ničí plísně a bakterie. Experimentovalo se i s nabíjením baterií pod pyramidou a ověřovala se i klíčivost semen a účinnost léčiv umístěných pod pyramidou.

Konstrukce

Slovo pyro je oheň a slovo amid je střed. Pyramida je tedy zařízení s ohněm uprostřed. Konstruktéři pyramidy byli zasvěcenci - osvícení lidé, se znalostmi sahajícími daleko za hranice Sluneční soustavy ovládající podstatné a základní stavební prvky vesmíru vzniklé z vesmírné hmoty. Tedy živly - oheň, vzduch, vodu a zem, zasazené ve vše objímajícím éteru.

Znali dokonale průběh proudění sil na Zemi a pyramidy logicky projektovali a stavěli na základě těchto znalostí. Skutečnému středu pyramidy se říká zpravidla královská komnata a to proto, že se v ní koncentruje největší množství energie, které jakoby v podobě plamene svíčky stoupá k vrcholu pyramidy.

Toto místo a jeho energie může být využito k mnoha účelům. Dá se tam sušit jakoukoliv hmotu obsahující vodu, nabíjet zdroje schopné pojmout energii, ostřit nástroje, mumifikovat a konzervovat maso nebo těla lidí.

Umístění

Pyramidy nebo také "čtyřstěny", jsou stavěny tak, že jedna strana míří přesně k jihu, další k severu a zbylé logicky k východu a západu.

Na levé straně pyramidy najdeme negativní energii, na pravé pozitivní a na severu a jihu neutrální energii - harmonii poměrů sil. Tedy můžeme říci, že boky vyzařují opačné magnetické povahy. Pohlédneme li na situaci z elektromagnetického pohledu, zákonitě nás napadne, že někde tady musí být proudění elektronů a musí vznikat elektrická energie - mezi pozitivním a negativním, bude vznikat napětí.  Ano, je tomu přesně tak, elektrickou energii najdeme právě ve vrcholu pyramidy.

Výsledky pokusů konaných v pyramidách po celém světě:

Potraviny - Vliv na potraviny zkoumali v USA Kerell a Gogginová a dospěli k závěru, že umístěním v pyramidové struktuře se chuť jídel mění k lepšímu. Šlo třeba o víno, mražené potraviny, snížení kyselosti džusu ap. Ovoce a zelenina ošetřená pod pyramidou získává kvalitu čerstvosti, jako ovoce právě utržené ze stromu, nebo zelenina vytažená ze země. Potraviny ležící pod pyramidou v 1/3 výšky si zachovávají původní chuť a čerstvost.

Maso - Stačí, abychom na 1 hodinu vložili maso pod pyramidu před pečením anebo dušením a je jako čerstvé. Děláme to po vybrání z ledničky před tepelným zpracováním. Maso pod pyramidou dehydruje, ale nepokazí se.  I po dlouhém uskladnění má vynikající chuť.

Káva a čaj - Zajímavé pokusy jsou s čerstvě uvařenou kávou. Vložením pod pyramidu na 20 minut získáme zlepšení její chuti. Vložením vody pod pyramidu si můžeme připravit na druhý den výbornou kávu jejím zalitím takhle zenergetizovanou vařící vodou. Pokud šálek kávy postavíme na 20 minut pod pyramidu, ztrácí svoji hořkou chuť. Můžeme dát pod pyramidu plnou konvici uvařené kávy a nechat ji ozařovat pyrénem celou noc. Ráno budeme překvapeni její vynikající chutí, jakou jsme ještě předtím nikdy nepoznali. Dokonce i čaje připravené tímto způsobem získávají jemnější vůni, pronikavější chuť a jejich léčebný účinek se stupňuje.

Sladkosti - V sladkostech mnohokrát je cítit umělé sladidlo anebo ne právě čerstvost, vypršelé vůně a ztracené chutě. Po vložení sladkostí do pyramidy není možné rozlišit na druhý den umělé náhražky od přírodních a ani výrobky staršího data. Až s překvapujícím efektem změní svoji chuť bonbony a čokoláda. Odstraní se nepříjemná chuť chemických přísad a barviv.

 Působení na vodu -  .  S vodou je spojená celá existence lidstva. Je podmínkou života na zemi. Voda tvoří více než 70 - 80 % lidského těla. Od jejího dostatku závisí lidský život. O to víc fascinuje skutečnost, jak působí na vodu pyramidální energie. Voda je vlastně středem našeho zájmu po dobu všech pokusů s pyramidální energií.Vlivem pyrénu se změní její molekulární struktura a při ochutnání okamžitě poznáme změnu k lepšímu, zejména u vody pramenité a minerálek.. Pozitivní vliv se potvrdil při kožních nemocech a alergiích. Budeme-li proplachovat touto vodou vlasy, budou mít větší lesk, kučeravost, nebudou se lámat a rychleji porostou. Takto upravená voda je také výborná pro oplachování tváří a očí. Květiny vodou zalévané rychleji porostou, brambory a zelenina budou uvařené rychleji až o 10 minut Úplně fascinující děje se uskutečňují s vodou umístěnou pod pyramidou. Nejvýraznější změny se projeví u pramenité vody a u minerálek. Jejich chuť se zintensivní a na jazyku snadno ucítíme stopy solí, minerálů a stopových prvků. Zesílí se i bioenergetická hodnota vody. Tato voda pak může léčit. Je velmi prospěšné napít se každé ráno a večer takhle energeticky nabité vody. Zajímavé je, že voda uskladněná pod pyramidou se nekazí, protože pyramida působí i antibakteriálně, co umožňuje dlouhé uskladnění vody na místech s nedostatkem pitné vody. V takhle uskladněné vodě se totiž netvoří řasy. Pro svoje vlastnosti je pyramidální voda výhodná i na vaření a pečení. Zkracuje totiž čas vaření, a jakoby zlepšuje konzistenci kynutého těsta, ap. Voda nabitá pyramidální energií urychluje vaření brambor a zeleniny . Pozitivní účinek se potvrdil při kožních nemocech a alergiích. Při vnějším použití je velmi působivé proplachování vlasů touto vodou, které pak získávají vyšší lesk, kučeravost, přestávají se lámat a rychleji rostou. Pyramidální voda je užitečná i při ošetřování tváře a očí. I zálivka květů touto vodou má podobné účinky, jako kdybyste květiny pěstovali pod pyramidou. Je známo, že asi po šesti týdnech se ve vodě mohou tvořit řasy a rozmnožovat se různé mikroorganismy. Pokud je však voda pod správně nasměrovanou pyramidou, řasy se netvoří a ani mikroorganismy se nerozmnožují.

V této rešerši jsme vycházeli z materiálů dostupných informací na internetu a nikterak jsme se nechtěli dotknout autorských práv necitovaných autorů.

 


 

 

Rychlý kontakt

2F CHEMIK, s.r.o.
Sportovní 538
391 55 ChýnovTel.: 603 445 248
info@pyramida2f.cz
Ukázat na mapě